Psychoterapia [z grec. ]: psyche - dusza i therapein - leczyć

     Jest to zintegrowane działanie zmierzające do leczenia schorzeń i problemów natury psychologicznej. Najważniejszy element psychoterapii to relacja terapeuta - pacjent. Celem działania terapeutycznego jest najogólniej mówiąc poprawa stanu zdrowia psychicznego i jakości funkcjonowania, co oznacza np. pozytywne zmiany zachowania, lepsze i bardziej satysfakcjonujące funkcjonowanie w relacjach, zmiana postaw, poprawa w zakresie zgłaszanego objawu czyli np. zredukowanie lęku, podwyższenie samooceny, etc.

     Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób, które w aktualnym momencie życia doświadczają trudności, które można określić jako cierpienie psychiczne. Niekiedy jest to stan związany z konkretnym kryzysem jak np. żałoba, utrata, zaburzenie osobowości, czy przebyta trauma. Bywa jednak, iż mamy do czynienia z uogólnionym cierpieniem - bez wyraźnego związku z bieżącą sytuacją. Wówczas w procesie psychoterapii staramy się w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa dotrzeć do tych destrukcyjnych dla pacjenta schematów funkcjonowania, które bezpośrednio wpływają na jego zachowanie - dając określony objaw. W oparciu o elementy zaburzające, które wspólnie odnajdujemy i określamy, terapeuta stara się wspierać pacjenta w modyfikowaniu sposobu życia pacjenta tak, by poprawić jego jakość. Czas trwania terapii indywidualnej zależy bezpośrednio od problemu, przeciętnie od kilku do kilkudziesięciu spotkań.

     Terapia małżeństw i par - dotyczy par, które doświadczają trudności we wzajemnej relacji, zauważają narastające nieporozumienia, trudności w komunikacji, czy zanik więzi. Spotkanie z psychologiem na neutralnym gruncie pozwala na to, by zobaczyć problem w nowym świetle. Spotkanie w gabinecie przebiega według określonych reguł, co stwarza optymalne warunki do pracy nad znalezieniem rozwiązania, posłuchaniem o swoich oczekiwaniach i potrzebach, a w rezultacie do wprowadzenia nowych zasad wspólnego życia.

     Terapia rodzinna - dotyczy rodzin, w których pojawiają się trudności wynikające z niewłaściwej komunikacji, konfliktów międzypokoleniowych, czy błędnych standardów wychowawczych. Praca z rodzinami obejmuje rozpoznanie nieprawidłowego schematu funkcjonowania rodziny jako systemu, sprawdzenie jak funkcjonowanie poszczególnych członków rodziny oddziałuje na funkcjonowanie całej struktury rodzinnej oraz edukację rodziny odnośnie uzyskanych danych. Następnie opracowuje się wspólny dla całej rodziny model zmian, który przy wsparciu terapeuty zostaje wdrożony. Ilość spotkań rodzinnych ustala się według potrzeb.